ZSZ Staszic CKU Ostroda - Zrealizowane
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Technik mechanik - powrót do jakości

technik mech projekt

RPWM.02.04.01-28-0057/18

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest dopasowanie kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych
im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez modernizację metod kształcenia w szkole oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku.

W ramach działań objętych projektem zmodernizowana będzie baza dydaktyczna Pracowni Ćwiczeń Praktycznych( Warsztaty Szkolne), niezbędna w procesie kształcenia w zawodzie technik mechanik, określona w podstawie programowej  MG.19.- użytkowanie obrabiarek skrawających. Jednocześnie wskazana modernizacja pozwoli na kształcenie na wysokim poziomie, w wielu zawodach pokrewnych tj. ślusarz, szkutnik, mechanik monter maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mechanik – monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, technik żeglugi śródlądowej.

 

wartość projektu ogółem:1 388 587,27 zl

„Staże zawodowe podstawą zatrudnienia”

0058 promocja plansza ogolna 1

Projektem zostanie objętych 12 (8K/4M) uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, z czego co najmniej 8 (6K/2M) w wieku 18+, kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowniczych 12 uczniów/nic ZSZ im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie poprzez realizowane w ramach projektu wsparcie w postaci szkoleń, kursów i staży zawodowych w okresie wrze2018-wrze2019.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

- Szkolenie koszty w logistyce

- Kurs ECDL współpraca online Szkolenie SOLVER – dodatek do arkusza Kalkulacyjnego

- Prawo jazdy kat. B

- Szkolenie radzenie sobie ze stresem

- Szkolenie Zarządzanie czasem

- Szkolenie Trening asertywności

- Płatne staże zawodowe

Rekrutacja do 17 września 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy!

International job experience

Projekt International job experience jest projektem  realizowanym w całości przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostródzie

Okres realizacji: od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.

 

Całkowita kwota projektu to: 58 063,00 EUR (250 048,31 PLN)

Kwota przyznanego dofinansowania to: 58 063,00 EUR (250 048,31 PLN)

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie potencjału organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie  poprzez podjęcie współpracy międzynarodowej z partnerami z Włoch i Hiszpanii
oraz organizacja staży zawodowych dla 25 uczniów. Ponadto celem projektu jest również podniesienie poziomu kompetencji językowych – związanych z odpowiednim zawodem
w międzynarodowych warunkach.  

Powyższe cele główne będą zrealizowane poprzez cele szczegółowe: t.j.

 1. podniesienie u 25 uczniów/uczennic praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zgodnym z profilem kształcenia zawodowego, tj. logistyka, architektura, fryzjerstwo oraz gastronomia,
 2. nabycie u 25 uczniów/uczennic doświadczenia zawodowego w pracy w zakładach
  o wysokim standardzie usług i przygotowanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, i technologii,
 3. nabycie u 25 uczniów/uczennic wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego zawodowego.

Realizacja powyższych celów umożliwi uczniom odbycie zagranicznych praktyk, a także wzbogaci proces kształcenia zawodowego poprzez nabycie przez uczniów wysokiego stopnia kwalifikacji zawodowych, zdobytych podczas wykonywania praktycznych zadań w miejscu pracy.

Grupa docelowa:

25 osób uczących się w następujących zawodach:

Logistyk –  uczniowie technikum: 10 osób

Fryzjer – uczniowie technikum oraz szkoły zawodowej i/lub branżowej I stopnia: 5 osób

Kucharz – uczniowie szkoły zawodowej i/lub branżowej I stopnia: 5 osób

Architekt – uczniowie technikum: 5 osób

Cel zostanie zrealizowany do końca X 2019 r. w ścisłej współpracy z zagranicznymi partnerami szkoły.

Działania podjęte w ramach Projektu są bezpłatne.

Projekt „International job experience” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ,  który jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces

Projekt Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Galeria zdjęć

Czytaj więcej...

Space and us - A Journey to the Planets

Projekt Space and us - A Journey to the Planets trwał w naszej szkole od września 2010 do czerwca 2012. Współpracowaliśmy ze szkołami w Belgii, Irlandii, Niemczech i Słowenii.

Galeria zdjęć

Czytaj więcej...

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook