ZSZ Staszic CKU Ostroda - TECHNIK ADMINISTRACJI
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

TECHNIK ADMINISTRACJI

Czas trwania nauki: 2 lata, tj.4 semestry, forma zaoczna.

Podbudowa: wykształcenie średnie

Kwalifikacja : K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Charakterystyka zawodu:

 • technik administracji organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych,
 • organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi,
 • sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań,
 • kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty,
 • zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe,
 • przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu oraz przechowuje dokumenty.

Absolwent powinien umieć:

 • interpretować i stosować przepisy prawa, korzystać ze swoich praw,
 • przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów, projekty aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu,
 • opisać istotę funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
 • posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo- księgowej,
 • posługiwać się dokumentacją księgową,
 • prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzić korespondencję, redagować teksty i ich syntezy (sprawozdania,
 • protokoły, notatki służbowe itp.),
 • przygotowywać narady, zebrania, konferencje, sesje itp.,
 • wykorzystywać i obsługiwać nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej,
 • posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym,

Możliwości zatrudnienia.

Technik administracji może być zatrudniony w:

 • administracji rządowej i administracjach specjalnych;
 • w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych
 • organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji
 • w przedsiębiorstwach
 • w jednostkach samorządu terytorialnego:
 • w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych

Typowymi stanowiskami pracy dla technika administracji są: pracownik administracyjny, sekretarka, maszynistka, operator procesów tekstu, stenograf, pracownik administracji medycznej, pracownik administracji szkolnej, kierownik sekcji.

Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik administracji są:

sekretarka medyczna, kadrowy, referent gospodarczy, specjalista do spraw turystyki, referent ekonomiczny, agent ubezpieczeniowy, korespondent biurowy.

Przykładowy plan nauczania

1. Przedmioty w kształceniu ogólnokształcącym

 • Podstawy przedsiębiorczości

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Język obcy w administracji
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych

3. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Wykonywanie pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin

 

[Prezentacja zawodu]

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook