ZSZ Staszic CKU Ostroda - TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 • 1 Zawodowy zawrót głowy
  Technik mechanik
 • 2 Zawodowy zawrót głowy
  Technik usług fryzjerskich
 • 3 Zawodowy zawrót głowy
  Technik architektury krajobrazu
 • 4 Zawodowy zawrót głowy
  Technik logistyk - możliwość wyboru specjalności wojskowej i inne koniecznie sprawdź
 • 5 A w czasie wolnym ...
  rozrywka
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry., forma stacjonarna

Podbudowa: wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1, K2: W zawodzie technik rachunkowości wyodrębniono 2 kwalifikacje:

 • A.36. Prowadzenie rachunkowości - egzamin zdawany na koniec II semestru;
 • A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin    publicznych- egzamin zdawany na koniec IV semestru.

Charakterystyka zawodu:

Technik rachunkowości to zawód dla osób zamiłowanych do porządku, dokładnych i cierpliwych. Gospodarka rynkowa otwarta jest na osoby umiejące sprawnie wykonywać zadania w obszarze księgowania i potrafiące współdziałać w grupie. W dwuletnim cyklu kształcenia słuchacze odbywają praktykę zawodową, gdzie stosują zdobytą wiedzę w rzeczywistych warunkach zakładu pracy.

Absolwent powinien umieć:

 • wykorzystywać wybrane programy komputerowe: finansowo – księgowe, kadrowo płacowe, statystyczne, finansowo – ekonomiczne;
 • sporządzać podstawowe sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym, zestawienia obrotów i sald oraz dokonywać ich analizy;
 • posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej;
 • wykorzystywać nowoczesne metody techniki rachunkowości, w tym rachunkowość informatyczną;
 • Absolwent powinien umieć c.d.
 • prowadzić sprawy dotyczące współpracy przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
 • prowadzić podatkowa księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencje przychodów;
 • sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa (biznesplan), w tym plan finansowy;
 • przeprowadzać analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa, w tym analizę finansowa z wykorzystaniem podstawowych wskaźników;
 • organizować i prowadzić rachunkowość w jednostkach gospodarczych, instytucjach finansowych, zakładach ubezpieczeń społecznych jednostkach samorządu terytorialnego;

Warto wiedzieć !

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości oraz A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i  danin publicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. Planowanie i  prowadzenie działalności w organizacji.

Technik rachunkowości może pracować w:

 • działach księgowości (działach finansowych) we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych,
 • bankach,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • urzędach skarbowych
 • urzędach administracji samorządowej i centralnej.

Technik rachunkowości może podwyższać swoje kwalifikacji poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: finanse i bankowość, ekonomia, zarządzanie i marketing.

Przedmioty ogólnokształcące

 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Biuro rachunkowe
 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro wynagrodzeń i podatków

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

 

[Prezentacja zawodu]

Copyright © 2017. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook