Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Zespole Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Ostródzie
Na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych zwanego „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia
Ustawicznego z siedzibą w Ostródzie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2, reprezentowany przez dyrektora.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Ostródzie; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
oraz w przypadku, gdy została udzielona zgoda: na podstawie tejże udzielonej zgody.
4) Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez administratora obowiązków wynikających
z przepisów prawa a w stosownych przypadkach także: w celach określonych poprzez wiążące Panią / Pana
z administratorem umowy, jak również w oparciu o zapisy udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych. W
przypadku wizyty osobistej w szkole dane przetwarzane są również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom
przebywającym na terenie zarządzanym przez administratora- poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa stosowany jest także systemu kontroli dostępu w systemach informatycznych.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, świadczące usługi na rzecz administratora, które na podstawie stosownych umów umocowane
są do przetwarzania danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, Natomiast dane osobowe przetwarzane przez
monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, chyba że z uwagi na szczególne
okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego
postępowania.
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b) żądania sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) przenoszenia danych,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jeżeli zgoda była podstawą
przetwarzania.
8) Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres: Zespół Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Ostródzie przy ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 2, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
www.uodo.gov.pl
10) W zależności od sfery, w której przetwarzane są Pani / Pana dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie umowy, jak również zgody wyrażonej
przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.